Sort by: Date | Relevance | Both - 0.003 sec
6 Search Results for mga  

At the Beginning of a New Pastorate SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 Hesus, nananalig ako sa iyo! Sa unang linggo ng aking paglilingkod sa parokyang ito, parang nananadya ang Panginoon sapagkat tungkol sa mga pastol o pinuno ang mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, binantaan ng Panginoon ang mga suwail na pinuno na parurusahan niya ang mga ito sapagkat "pinabayaan ninyo ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan." Upang maremedyuhan ang pinsalang dinulot ng kapabayaan ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/at-beginning-of-new-pastorate.html

The Legacy of the Open Door SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/the-legacy-of-open-door.html

Pinakakain Ng Diyos SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 Jesus, nananalig ako sa iyo! Sa taong ito, ang mga pagbasa ay kinukuha sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos. Subalit dahil maigsi ang aklat na ito, naglalaan ang Simbahan ng nararapat na panahon na pagnilayan ang mga kabanata sa aklat ni San Juan na tumutukoy sa misteryo ng Banal na Eukaristiya. Mabuting pagkakataon ito para maihanda natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng International Eucharistic Congress na gaganapin sa Cebu ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/pinakakain-ng-diyos.html

Tunay Na Katawan at Dugo Ni Kristo SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 ... nagtalo ang mga nakikinig sa kanya. Hindi nila pinagtalunan kung totoong narinig nila na laman daw ni Hesus ang kanyang ipakakain. Ang pinagtalunan nila ay "Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upan kanin natin?" At para maging maliwanag sa lahat, apat na ulit na ginamit ni Hesus ang mga salitang laman at dugo: 1. Malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao ay inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay; 2. Ang kumakain ng ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/tunay-na-ktawan-at-dugo-ni-kristo.html

Ang Halaga Ng Palagiang Pagsisimba SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 ... nalalaman lamang natin ang halaga ng Banal na Misa, tiyak na magsusumikap tayo na dumalo at makinabang tayo dito." At sinabi pa ni San Pedro Julian Eymard: "Kilalanin mo, O Kristiyano, na ang Misa ang pinakabanal na gawain ng Relihiyon. Wala kang magagawang anupaman upang higit na purihin ang Panginoon o higit na tulungan mo ang iyong kaluluwa kaysa taimtim na pagdalo sa Misa." Kaya nga nararapat lamang na ituring nating mapalad tayo tuwing may pagkakataon tayong makadalo sa Misa. Si Santa ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/ang-halaga-ng-palagiang-pagsisimba.html

Sent As Sheep Among Wolves SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/sent-as-sheep-among-wolves.html