Sort by: Date | Relevance | Both - 0.004 sec
19 Search Results for mga  

Hakbang THE POTTER'S JAR - September 3, 2014 ... mga manunulat sa Banal na Aklat. Nangunguna ang pangalan ni San Pedro, pumapangatlo naman si San Juan. Kasama si Santo Santiago sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Naroon siya ng magbagong anyo si Hesus sa Bundok ng Tabor. At sa huling gabi ay kasama siya sa hapunang itinatag ang sakramento ng Pagpapari at Banal na Eukaristiya, sa mga huling sandali na dumaloy ang pawis at dugo ng Panginoon sa Hardin ng Getsemani. Ayon sa ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/09/hakbang.html

Mateo 13:54-58 PRIEST - August 1, 2014 Pumunta siya sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nag­sabi: "Saan kaya galing ang kanyang karunu­ngan at natatanging kapang­yarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina at sina Jaime, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Ano'thttp://frjessie.blogspot.com/2014/08/mateo-1354-58.html

INTERNET PRAYER UPDATE: Tagalog AUDIO Added (Klingon on the Way) FR. Z'S BLOG - July 30, 2014 ... ASL, American Sign Language and in other sign language versions. Look at the different languages on that page (HERE). If you are a native speaker, please consider making a recording, including the title. You could probably make a voice memo on your smart phone and then email it to me. Use the link at the top blog menu to make contact. ...http://feedproxy.google.com/~r/wdtprs/DhFa/~3/Wmohg31XUyY/

Ayoko Ng Maging Santo Papa THE POTTER'S JAR - July 16, 2014 ... silangan. Para kasing may kababalaghang hatak ang Atlantic City. Parang may himalang nagaganap kapag nabanggit mo ito sa isang taong matagal ng hindi nakadalaw dito. Atlantic City—sa pagbanggit lamang ng ngalan niya ay nakakitang muli ang mga bulag, nakakarinig muli ang mga bingi at kahit ang mga lumpo ay natututong lumakad na muli at kung minsan ay umindak sa pagsayaw. Atlantic City—mas marami pa yatang nananalangin roon kaysa sa ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/07/ayoko-ng-maging-santo-papa.html

Ron, Magpakailanman THE POTTER'S JAR - July 16, 2014 Hindi nagsimula sa pansit ang ugnayan namin ni Ron, pinsang buo ko. Magkapatid ang mga nanay namin. Kundi sa baboy. Nakatatak sa aking isipan ang mga sulat na takdang aralin ng aking guro sa ikalimang baitang noon. Sabi niya, gumawa daw kami ng sulat. Petsa at bating panimula. 6 ng Agosto, 1974, kagyat na sinulat ng patpating lapis na Mongol. Pinsan kong Ron, dagdag na panimula. Ang baboy ko ay lima. Ito ang buod ng sulat. At ngayon ngang lampas na ako ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/07/ron-magpakailanman.html

Mateo 10: 16-23 PRIEST - July 10, 2014 • 16 Isinusugo ko kayo ngayon na pa­rang mga tupa sa gitna ng mga asong- gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang-malay na parang mga kalapati. 17 Mag-ingat sa mga tao; ibibigay nga nila kayo sa mga sang­gu­nian at hahagu­pitin kayo sa kanilang mga sinagoga. 18 Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil ...http://frjessie.blogspot.com/2014/07/mateo-10-16-23.html

Hosea 14: 2-10 PRIEST - July 10, 2014 • 2 Magbalik ka, Israel, kay Yaweng iyong Diyos! Nadapa ka sa iyong mga pagkakasala. 3 Maghanda ka ng sasabihin at humarap kay Yawe, at sabihin mong: "Ikaw na nahahabag sa ulila, patawarin mo ang aming mga kasalanan at tanggapin sa iyong kagandahang-loob. Sa halip ng mga toro at mga handog, tanggapin ang papuri mula sa aming mga labi. 4 Hindi kami maililigtas ng Asiria; hindi nahttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/hosea-14-2-10.html

Mateo 10: 7-15 PRIEST - July 10, 2014 7 Ipahayag ang mensaheng ito sa in­yong paglalakbay: 'Palapit na ang kaha­rian ng Langit.' 8 Pagalingin ang maysakit, buhayin ang patay, linisin ang mga may­ketong at palayasin ang mga demonyo. Tinanggap ninyo ito nang walang bayad kaya ibigay rin ninyo nang walang bayad. 9 Hu­wag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. 10 Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandal­yas ohttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/mateo-10-7-15.html

Genesis 6 PRIEST - July 6, 2014 Mga anak ng Diyos at mga anak ng tao 6 • 1 Nang magsimulang dumami ang tao sa lupa at nagkaroon sila ng mga anak na babae, 2 napansin ng mga anak na lalaki ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At kinuha nila bilang asawa ang sinu­mang mapusuan nila. 3 Sinabi ni Yawe: "Hindi habang panahong mananatili ang aking espi­ritu sa tao sapagkat siya nga­yo'y laman na lamang.http://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-6.html

Genesis 7 PRIEST - July 6, 2014 7 1 Sinabi ni Yawe kay Noe: "Puma­­sok ka sa daong, ikaw at ang iyong pamilya, sapagkat ikaw lamang ang nakita kong matuwid sa salin­lahing ito. 2 Magsama ka ng pitong pares mula sa bawat uri ng malilinis na hayop, tig-isang lalaki at babae, at tigdadalawa mula sa bawat uri ng di-malilinis na hayop, tig-isang barako at inahin. 3 Ga­yun­din sa mga ibon sa langit, tigpipitong pares mula sahttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-7.html

Amos 9:11-15 PRIEST - July 5, 2014 11 Itatayo ko uli sa araw na iyon ang bu­mag­sak na tolda ni David at kukum­punuhin ang mga sira at ibabangon ang mga guho, ita­tayo kong gaya ng dati. 12 Sasakupin nila ang nalabi sa Edom at ang mga kalapit-bansang nakalaan sa pangalan ko. Ito ang sabi ni Yawe na gagawa ng lahat ng ito. 13 Sabi pa ni Yawe: "Dumarating ang mga araw na lalampasan ng nag-aararo ang nag-aani, ng pumipisa nghttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/amos-911-15.html

Mateo 9: 14-17 PRIEST - July 5, 2014 14 Noo'y lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan at nagtanong: "May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" 15 Sinagot sila ni Jesus: "Puwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno. 16 Walang magtatagpi ng bagong pirasonghttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/mateo-9-14-17.html

Mateo 11:25-30 PRIEST - July 5, 2014 • 25 Nagsalita si Jesus sa pagkaka­taong iyon: "Pinu­puri kita Amang Panginoon ng Langit at lupa, sapag­kat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. 26 Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo. 27 Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang la­hat. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at wa­lang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak athttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/mateo-1125-30.html

Genesis 4 PRIEST - July 5, 2014 Cain at Abel 4 • 1 Nakipagtalik ang Tao sa kanyang asawang si Eva; naglihi si Eva at ipina­nganak niya si Cain – sapagkat si­nabi niyang "Nagkamit ako ng isang lala­ki sa tulong ni Yawe." 2 Pagkatapos, isinilang niya si Abel na kapatid ni Cain. Isang pastol ng mga tupa si Abel, at magsasaka naman si Cain. 3 Pagkaraan ng ilang panahon, nag­handog si Cain kay Yawe ng mga ani ng lupa. 4http://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-4.html

Genesis 3 PRIEST - July 5, 2014 3 • 1 Pinakatuso ang ahas sa lahat ng mababangis na hayop na ginawa ni Yawe-Diyos. Sinabi nito sa babae: "Sinabi ba talaga ng Diyos – Hindi kayo dapat kumain ng bunga ng alinmang puno sa hardin?" 2 Sinabi ng babae sa ahas: "Ma­kakain namin ang mga bunga ng mga puno sa hardin, 3 ngunit para sa bunga ng punong nasa gitna ng hardin sinabi ng Diyos – Huwag ninyong kakanin iyon ni hipuin man langhttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-3.html

Genesis 1 PRIEST - July 5, 2014 1• 1 Nang simulang likhain ng Diyos ang langit at lupa, 2 ang lupa ay walang anyo at walang nabu­buhay. Nababalot ng kadiliman ang kailaliman at aali-aligid ang espi­ritu ng Diyos sa iba­baw ng mga tubig. 3 Sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng liwa­nag," at nagkaroon ng liwanag. 4 Minas­dan ng Diyos ang liwanag – at iyon nga ay mabuti – at inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. 5 Tinawaghttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-1.html

Genesis 2 PRIEST - July 5, 2014 2 1 Sa gayon nilikha ang langit at lupa, at lahat ng nakakabit sa mga ito. 2 At sa Ikapitong Araw, natapos ng Diyos ang kanyang trabaho, at nagpa­hinga sa araw na iyon sa lahat niyang gawain. 3 Pinagpala ng Diyos ang Ikapitong Araw at pinabanal iyon, sapagkat sa araw na iyon siya nagpa­hinga sa lahat niyang gawain sa pag­likha. 4 Ganito ni­likha ang langit at lupa. Pangalawang paglalahad nghttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/genesis-2.html

Mateo 9:9-13 PRIEST - July 4, 2014 9 Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa singilan ng buwis at sinabi niya rito: "Sumunod ka sa akin." At tumayo si Mateo at sinundan siya. 10 At habang nasa hapag si Jesus sa bahay ni Mateo, maraming taga­singil ng buwis at iba pang makasa­la­nan ang lumapit at nakisalo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. 11 Nang makita ito ng mga Pariseo,http://frjessie.blogspot.com/2014/07/mateo-99-13.html

Amos 8:4-6, 9-12 PRIEST - July 4, 2014 4 Makinig kayong lahat na nang-aapi sa duk­ha at naghahangad na alisin sa lupain ang mga aba. 5 Sabi ninyo: "Ka­ilan ma­tatapos ang Bagong Buwan o ang Araw ng Pahinga nang ma­buk­san namin ang tindahan ng trigo? Bawasan natin ang takal at itaas ang presyo; gamitin ang ma­dayang timbangan at 6 ipagbili kahit na ang ipa, ipagpapalit natin sa pera ang dukha at sa isang paris na sandalyas anghttp://frjessie.blogspot.com/2014/07/amos-84-6-9-12.html