Sort by: Date | Relevance | Both - 0.004 sec
1-20 of 70 Search Results for mga  

Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 PRIEST - April 1, 2017 Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 Noong panahong iyon: Nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Hesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang Anak ng Diyos." Mahal ni Hesus anghttp://frjessie.blogspot.com/2017/04/juan-11-3-7-17-20-27-33b-45.html

Jeremias 11, 18-20 PRIEST - March 31, 2017 Aklat ni propeta Jeremias 11, 18-20 Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, "Putulin natin ang puno habang malusog; patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya." At dumalangin si Jeremias, "Panginoon, ikaw ay hukomhttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/jeremias-11-18-20.html

Juan 7, 40-53 PRIEST - March 31, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 7, 40-53 Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Hesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang Propetang hinihintay natin!" "Ito nga ang Mesias!" sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesias? Hindi ba sinabi ng Kasulatan na magmumula ang Mesias sa lipi ni David, at sa Betlehem na bayan ni Davidhttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-7-40-53.html

Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23 PRIEST - March 30, 2017 Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23 Tugon: Sa D'yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid inililigtas sila sa mga panganib. Tugon: Sa D'yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulonghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-33-17-18-19-20-21-at-23.html

Karunungan 2, 1a. 12-22 PRIEST - March 30, 2017 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan 2, 1a. 12-22 Sinabi ng masasama: "Tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema.http://frjessie.blogspot.com/2017/03/karunungan-2-1a-12-22.html

Juan 7, 1-2. 10. 25-30 PRIEST - March 29, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 7, 1-2. 10. 25-30 Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang Galilea; iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Judio roon. Nalalapit na ang Pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Judio. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Hesus ma'y pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi bahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-7-1-2-10-25-30.html

Exodo 32, 7-14 PRIEST - March 29, 2017 Aklat ng Exodo 32, 7-14 Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang diyos na nag-alis sa kanila sa Egipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam konghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/exodo-32-7-14.html

Juan 5, 31-47 PRIEST - March 29, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 5, 31-47 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao; sinasabi kohttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-5-31-47.html

Juan 5, 17-30 PRIEST - March 28, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 5, 17-30 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa, at gayun din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Judio na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa Araw ng Pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayo'y ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-5-17-30.html

Isaias 49, 8-15 PRIEST - March 28, 2017 Aklat ni propeta Isaias 49, 8-15 Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan: "Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita, at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan; sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'yhttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/isaias-49-8-15.html

Juan 5, 1-16 PRIEST - March 27, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 5, 1-16 Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng Judio, pumunta si Hesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa Pintuan ng mga Tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betesda. Natitipon dito ang maraming maysakit – mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-5-1-16.html

Juan 4, 43-54 PRIEST - March 27, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Juan 4, 43-54 Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Hesus na rin ang nagsabing ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskuwa at nakita nila ang lahathttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/juan-4-43-54.html

Efeso 5, 8-14 PRIEST - March 26, 2017 Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso 5, 8-14 Mga kapatid: Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit ngayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taonghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/efeso-5-8-14.html

Roma 8, 8-11 PRIEST - March 26, 2017 Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 8, 8-11 Mga kapatid: Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyonghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/roma-8-8-11.html

Isaias 65, 17-21 PRIEST - March 26, 2017 Aklat ni propeta Isaias 65, 17-21 Ang sabi ng Panginoon: "Ako at lilikha, isang baong lupa't isang bagong langit; mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik! Kaya naman kayo'y dapat na magalak ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doo'y walang panambitan o kaguluhan. Doo'y walahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/isaias-65-17-21.html

1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a. PRIEST - March 26, 2017 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a. Unang aklat ni Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a. Noong mga araw na iyon, Sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Betlehem sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hiniranghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/1-samuel-16-1b-6-7-10-13a.html

Hebreo 10, 4-10 PRIEST - March 24, 2017 Sulat sa mga Hebreo 10, 4-10 Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/hebreo-10-4-10.html

Isaias 7, 10-14; 8, 10 PRIEST - March 24, 2017 Aklat ni propeta Isaias 7, 10-14; 8, 10 Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Acaz: "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias: "Pakinggan mo, sambahayan ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao Na patihttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/isaias-7-10-14-8-10.html

Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 PRIEST - March 24, 2017 Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong sala'y iyong patawarin; sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, "Ako'y naririto; nasahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-39-7-8a-8b-9-10-11.html

Marcos 12, 28b-34 PRIEST - March 24, 2017 Marcos 12, 28b-34 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Marcos 12, 28b-34 Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Hesus, "Ito ang pinakamahalagang utos, 'Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buonghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/marcos-12-28b-34.html

 1  2  3  4  NEXT