Sort by: Date | Relevance | Both - 0.003 sec
1-20 of 58 Search Results for mga  

Hebreo 10, 4-10 PRIEST - March 24, 2017 Sulat sa mga Hebreo 10, 4-10 Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/hebreo-10-4-10.html

Isaias 7, 10-14; 8, 10 PRIEST - March 24, 2017 Aklat ni propeta Isaias 7, 10-14; 8, 10 Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Acaz: "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Acaz: "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias: "Pakinggan mo, sambahayan ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao Na patihttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/isaias-7-10-14-8-10.html

Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 PRIEST - March 24, 2017 Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong sala'y iyong patawarin; sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, "Ako'y naririto; nasahttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-39-7-8a-8b-9-10-11.html

Marcos 12, 28b-34 PRIEST - March 24, 2017 Marcos 12, 28b-34 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Marcos 12, 28b-34 Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Hesus, "Ito ang pinakamahalagang utos, 'Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buonghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/marcos-12-28b-34.html

Lucas 11, 14-23 PRIEST - March 23, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Lucas 11, 14-23 Noong panahong iyon, pinalayas ni Hesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." May iba naman nais siyanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/lucas-11-14-23.html

Mateo 5, 17-19 PRIEST - March 23, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 5, 17-19 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi nghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-5-17-19.html

Deuteronomio 4, 1. 5-9 PRIEST - March 23, 2017 Aklat ng Deuteronomio 4, 1. 5-9 Nagsalita si Moises sa mga tao: "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. "Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayun makikita ng ibang bansa anghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/deuteronomio-4-1-5-9.html

Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 PRIEST - March 23, 2017 Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-147-12-13-14-15-19-20.html

Jeremias 7, 23-28 PRIEST - March 23, 2017 Aklat ni propeta Jeremias 7, 23-28 Sinasabi ng Panginoon: "Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-utos ko, at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/jeremias-7-23-28.html

Daniel 3, 25. 34-43 PRIEST - March 23, 2017 Aklat ni propeta Daniel 3, 25. 34-43 Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: "Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahihttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/daniel-3-25-34-43.html

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 PRIEST - March 23, 2017 Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 Tugon: Panginoo'y inyong dinggin, huwag n'yo s'yang salungatin. Tayo ay lumapit sa 'ting Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan nati't kalakasan. Tayo ay lumapit, sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon: Panginoo'y inyong dinggin, huwag n'yo s'yang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'yhttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-94-1-2-6-7-8-9_24.html

Roma 4, 13. 16-18. 22 PRIEST - March 22, 2017 Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 4, 13. 16-18. 22 Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlinutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayo'y siya'y pinawalang-sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham-hindi lamanghttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/roma-4-13-16-18-22.html

2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 PRIEST - March 21, 2017 Ikalawang aklat ni Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16 Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David: 'Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako nama'yhttp://frjessie.blogspot.com/2017/03/2-samuel-7-4-5a-12-14a-16.html

Roma 5, 1-2. 5-8 PRIEST - March 21, 2017 Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 5, 1-2. 5-8 Mga kapatid: Yamang napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos at ibinuhos ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/roma-5-1-2-5-8.html

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 PRIEST - March 21, 2017 ... may pasalamat, Siya ay purihin, ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon: Panginoo'y inyong dinggin, huwag n'yo s'yang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tugon: Panginoo'y inyong dinggin, huwag n'yo s'yang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan: "Iyang inyong ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/salmo-94-1-2-6-7-8-9.html

Exodo 17, 3-7 PRIEST - March 20, 2017 Aklat ng Exodo 17, 3-7 Noong mga araw na iyon: talagang uhaw na uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises, "Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop?" Kaya, taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon, "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin?" Sumagot ang Panginoon, "Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/exodo-17-3-7.html

Lucas 15, 1-3. 11-32 PRIEST - March 19, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Lucas 15, 1-3. 11-32 Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila: "Ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Kaya't sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito: "Isang tao ang may dalawang anak na ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/lucas-15-1-3-11-32.html

"Pero Tingnan Ninyo Kung Paano Ipinakikita Ng Diyos Ang Kanyang Pagmamahal Sa Atin: Namatay Si Kristo Para Sa Atin Noong PRIEST - March 18, 2017 ... na pinahirapan at pinagpakasakit sa Krus ngunit sa Kanya'y dumaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dahil kay Hesus, naging ganap sa Bayan ng Diyos ang pagtawid sa tigang na disyerto ng galit, kasalanan at kamatayan patungo sa lupang pangako at kaganapan ng buhay. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, huwag nating hayaang malason angating mga balon ng mapait na tubig ng paghihiganti at kamatayan; itaguyod natin ang kabanalan ng buhay at manindigan laban sa ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/pero-tingnan-ninyo-kung-paano.html

Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 PRIEST - March 16, 2017 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/genesis-37-3-4-12-13a-17b-28.html

Mateo 21, 33-43. 45-46 PRIEST - March 16, 2017 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 21, 33-43. 45-46 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ...http://frjessie.blogspot.com/2017/03/mateo-21-33-43-45-46.html

 1  2  3  NEXT