Sort by: Date | Relevance | Both - 0.004 sec
3 Search Results for mga  

Hakbang THE POTTER'S JAR - September 3, 2014 ... mga manunulat sa Banal na Aklat. Nangunguna ang pangalan ni San Pedro, pumapangatlo naman si San Juan. Kasama si Santo Santiago sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Naroon siya ng magbagong anyo si Hesus sa Bundok ng Tabor. At sa huling gabi ay kasama siya sa hapunang itinatag ang sakramento ng Pagpapari at Banal na Eukaristiya, sa mga huling sandali na dumaloy ang pawis at dugo ng Panginoon sa Hardin ng Getsemani. Ayon sa ...http://pottersjar.blogspot.com/2014/09/hakbang.html

Mateo 13:54-58 PRIEST - August 1, 2014 Pumunta siya sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nag­sabi: "Saan kaya galing ang kanyang karunu­ngan at natatanging kapang­yarihan? Di ba't siya ang anak ng karpintero? Di ba't si Maria ang kanyang ina at sina Jaime, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Ano'thttp://frjessie.blogspot.com/2014/08/mateo-1354-58.html

INTERNET PRAYER UPDATE: Tagalog AUDIO Added (Klingon on the Way) FR. Z'S BLOG - July 30, 2014 ... ASL, American Sign Language and in other sign language versions. Look at the different languages on that page (HERE). If you are a native speaker, please consider making a recording, including the title. You could probably make a voice memo on your smart phone and then email it to me. Use the link at the top blog menu to make contact. ...http://feedproxy.google.com/~r/wdtprs/DhFa/~3/Wmohg31XUyY/