Sort by: Date | Relevance | Both - 0.002 sec
10 Search Results for mga  

At the Beginning of a New Pastorate SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 Hesus, nananalig ako sa iyo! Sa unang linggo ng aking paglilingkod sa parokyang ito, parang nananadya ang Panginoon sapagkat tungkol sa mga pastol o pinuno ang mga pagbasa sa araw na ito. Sa unang pagbasa, binantaan ng Panginoon ang mga suwail na pinuno na parurusahan niya ang mga ito sapagkat "pinabayaan ninyo ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan." Upang maremedyuhan ang pinsalang dinulot ng kapabayaan ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/at-beginning-of-new-pastorate.html

The Legacy of the Open Door SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/the-legacy-of-open-door.html

Pinakakain Ng Diyos SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 Jesus, nananalig ako sa iyo! Sa taong ito, ang mga pagbasa ay kinukuha sa Mabuting Balita ayon kay San Marcos. Subalit dahil maigsi ang aklat na ito, naglalaan ang Simbahan ng nararapat na panahon na pagnilayan ang mga kabanata sa aklat ni San Juan na tumutukoy sa misteryo ng Banal na Eukaristiya. Mabuting pagkakataon ito para maihanda natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng International Eucharistic Congress na gaganapin sa Cebu ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/pinakakain-ng-diyos.html

Tunay Na Katawan at Dugo Ni Kristo SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 ... nagtalo ang mga nakikinig sa kanya. Hindi nila pinagtalunan kung totoong narinig nila na laman daw ni Hesus ang kanyang ipakakain. Ang pinagtalunan nila ay "Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upan kanin natin?" At para maging maliwanag sa lahat, apat na ulit na ginamit ni Hesus ang mga salitang laman at dugo: 1. Malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao ay inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay; 2. Ang kumakain ng ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/tunay-na-ktawan-at-dugo-ni-kristo.html

Ang Halaga Ng Palagiang Pagsisimba SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 ... nalalaman lamang natin ang halaga ng Banal na Misa, tiyak na magsusumikap tayo na dumalo at makinabang tayo dito." At sinabi pa ni San Pedro Julian Eymard: "Kilalanin mo, O Kristiyano, na ang Misa ang pinakabanal na gawain ng Relihiyon. Wala kang magagawang anupaman upang higit na purihin ang Panginoon o higit na tulungan mo ang iyong kaluluwa kaysa taimtim na pagdalo sa Misa." Kaya nga nararapat lamang na ituring nating mapalad tayo tuwing may pagkakataon tayong makadalo sa Misa. Si Santa ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/ang-halaga-ng-palagiang-pagsisimba.html

Sent As Sheep Among Wolves SENSE OF THE SACRED - August 17, 2015 http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/08/sent-as-sheep-among-wolves.html

Omnipotent God SENSE OF THE SACRED - June 21, 2015 ... tragedies. For indeed, the Lord has that sovereign power over the entire created universe. There is a limit to what we can do. We can do only so far. And so after our part has been accomplished, we beg the Lord: "God, who are offended by our sins but appeased by our penances, may it please you to hear the entreaties of your people and to turn away the stripes that our transgressions rightly deserve. "We beg you, Lord, to repel the wicked spirits from your family, and to ward off the ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/06/omnipotent-god.html

The Athanasian Creed SENSE OF THE SACRED - June 8, 2015 ... ang sa Anak, bukod din ang Espiritu Santo. Subalit nagtataglay ng iisang pagka-Diyos ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo, magkakapantay sa kaluwalhatian, at pare parehong walang hanggan sa kamahalan. Kung ano ang Ama, gayun din ang Anak, at gayun din ang Espiritu Santo. Walang lumikha sa Ama, walang lumikha sa Anak, at walang lumikha sa Espiritu Santo. Hindi masusukat ang Ama, hindi masusukat ang Anak, at hindi masusukat ang Espiritu Santo. Walang hanggan ang Ama, walang hanggan ang ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/06/the-athanasian-creed.html

The Holy Sacrifice SENSE OF THE SACRED - June 8, 2015 ... the blood of the covenant that the Lord has made with you…" This was how the covenant between God and his people was sealed. If today, parties enter into an agreement by signing a contract, God and his people entered into an agreement or covenant by the sprinkling of blood. Blood, being the conduit of a living creature's life, is sacred. It has consecratory power. It seals a relationship. It binds persons into a relationship. In order for blood to be obtained, a victim has to die in a ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/06/the-holy-sacrifice.html

Come, Father of the Poor SENSE OF THE SACRED - June 8, 2015 Praised be Jesus, Mary, and Joseph! "Come, Father of the poor! Come, source of all our store! Come, within our bosoms shine!" (Ama ng mga maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami'y magkusa.) We bring to an end today a journey which began ninety days ago when we all came to church in order to receive ashes on our foreheads. At that time, we heard the ministers of the Church remind us of the poverty of our human nature: "Remember man that you are dust and to dust you ...http://senseofthesacred.blogspot.com/2015/06/come-father-of-poor.html